19th Term Directors and Supervisors

President Hann-Chorng Kuo
Executive Directors Allen W. Chiu, Cheng-Keng Chuang, Chi-Rei Yang(Vice President), Teng-Lung Lin(Vice President), Wen-Jeng Wu(Vice President), Yeong-Shiau Pu
Directors Chao-Hsiang Chang, Chii-Jye Wang, Dai-Lung Cha, Ju-Ton Hsieh, Ke-Hung Tsui, Po-Hui Chiang, Shei-Dei Yang, Shih-Ping Liu, Tony T. Wu, Victor Chia-Hsiang Lin, Wayne Yen-Hwa Chang, Yao-Chi Chuang, Yen-Chuan Ou, Yung-Ming Lin
Alternate Directors Chen-Li Cheng, Guang-Huan Sun, Hong-Chiang Chang, Ming-Tsun Chen, Pai-Fu Wang, Shing-Hwa Lu, The-Sheng Hsieh
Executive Supervisors Chao-Yuan Huang, William J. Huang
Supervisors Chia-Cheng Yu, Kuo-Chiang Chen, Shiu-Dong Chung, Shuo-Meng Wang, Te-Fu Tsai
Alternate Supervisors Chieh-Lung Chou, Sheng-Tang Wu
Secretary General Chung-Cheng Wang
Deputy Secretary-General Chun-Hou Liao, Chun-Te Wu
Consultants Cheng-Ping Ma, Chin-Pei Chiang, Chun-Hsiung Huang, Dah-Shyong Yu, Han-Sun Chiang, Hong-Jeng Yu, Jong-Khing Huang, Kuang-Kuo Chen, Men-Lan Tsao, Ming-Kuen Lai, Sien-Shih Chang, Sun-Yran Chang, Thomas I-Sheng Hwang, Tsong-Chang Tsai, Yeh-Bin Lue